2012

Rutbarometern 2012

Hur ser trenderna ut för Rut-företagen?

Här har vi samlat branschstatistik och analyser baserat på bland annat de enkäter mot Rut-företagare och köpare av Rut-tjänster som vi genomfört under vintern 2012 (källor står vid varje avsnitt). Materialet presenterades på Rut Affärsseminarium 19/3 -12.

Presentation About Time (pdf, 5 Mb) | Presentation Skatteverket (pdf, 1 Mb)

Rutbranschen


Samhällets inställningRutbranschen_installning-300x261

(enligt Rut-företagarna)

Inställningen till branschen har ändrats radikalt sedan den satte fart 2007 då Rutavdraget infördes. Enligt Rut-företagarna har utvecklingen gått från negativ inställning 2007 till positiv idag och prognosen ser fortsatt hoppfull ut: om 5 år tror företagarna att samhällets inställning ökat till mycket positiv.

Källa: Enkät genomförd av About Time feb-12 mot Rut-företagare


Rutbranschens utvecklingRutbranschen_typ_antal1-300x270

(Mkr, 2008-2011)

I denna beräkning har vi tagit Rutavdraget x2 + lagt på 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Blått fält visar de två största bolagen, Hemfrid och Homemaid. 2008 var omsättningen 1 miljard kr varav H&H stod för 20%.

Fram till 2009 växte branschen med 70%, ytterligare 77% till 2010 och 32% till 2011. 2010 hade ca 12 000 företag ansökt om Rutavdrag och 2011 hade antalet vuxit till knappt 15 000 företag, så när branschen växte med 1 miljard kr tillkom samtidigt drygt 2000 nya företag, dvs konkurrensen har ökat betydligt på sistone.

Källa: Skatteverkets siffror för Rutavdrag x2 +10% (mtrl) samt allabolag.se och prognos av About Time


Typ och antal företagRutbranschen_typ_antal1-300x270

(som del av den totala omsättningen 2010)

Tittar vi på en analys av Skatteverket på 2010 års företag och vår egen analys av de två största bolagen Hemfrid och Homemaid (som står för ca 10% av omsättningen) står ca 2500 företag bakom 57% av omsättningen i Rut-branschen.

Utöver detta står ca 4000 egenföretagare, dvs utan anställda, för ca 15% och återstående är de som bara har lite Rut i sin verksamhet och fokuserar på Rot eller annat.

Källa: Skatteverket och allabolag.se


Närliggande branscherNarliggande_branscher-300x187

Det är av intresse att titta på närliggande branscher eftersom många Rut-företagare redan idag har intäkter inom dessa områden och/eller planerar att utvidga sin verksamhet i nya riktningar.

 • Inom Rut är städning och fönsterputsning helt dominerande. Övriga tjänster som barnpassning utgör fortfarande en liten del av omsättningen.
 • Rot-tjänster omsätter ca 50 miljarder kr (om man antar 50% material).
 • Hemtjänst ökar i privat regi pga Lagen om valfrihet.
 • Kontorsstädning och andra företagstjänster.
 • Matkassar, övriga hemnära tjänster (t.ex hundvakter) och fixartjänsterna (som egentligen är en del av främst Rot).

Totalt är detta idag en marknad som omsätter ca 100 miljarder kr.

Källor: Skatteverket, Tillväxtverket, SCB, Dagens Industri


FöretagsverksamhetForetagsverksamhet-300x187

Om vi tittar var er företagsverksamhet ligger idag så har 97% av företagen i enkäten svarat verksamhet inom Rut. Att inte alla är där beror t.ex på att hunddagis ligger i kategorin övriga hemnära tjänster.

Källa: Enkät genomförd av About Time feb-12


Utökade tjänster inom 1 årUtokade_tjanster-300x186

Och om vi tittar på hur Rut-företagarna tänkt att eventuellt utvidga utbudet det närmsta året har 29% svarat fortsatt verksamhet inom Rut, medan 10% riktar sig mot kategorierna hemtjänst och övriga hemnära tjänster.

Källa: Enkät genomförd av About Time feb-12

Rutbranschen


Antal per åldersgruppRutbranschen_installning-300x261

Vilka är köparna av Rut-tjänster? Vi tittar först på antal köpare indelat i olika åldersgrupper och ser att den största gruppen är 35-44 år, mycket barnfamiljer alltså, tillsammans med gruppen 75 år och äldre. Dessa två grupper står för nära hälften av alla köpare.

(Rutavdrag begärdes av 326 000 personer år 2010 och 416 000 personer år 2011.)

Källa: Skatteverket, 2010 års köpare


Värde per åldersgruppRutbranschen_installning-300x261

Om vi istället för antal tittar på hur mycket de olika åldersgrupperna köper är gruppen 35-44 år klart störst, med 45-54 år som tvåa. Gruppen 75 år och äldre är inte lika utmärkande men kommer automatiskt att öka pga vår åldersstruktur + att fler och fler får upp ögonen för fördelarna med Rut-tjänster framför hemtjänst.

Källa: Skatteverket, 2010 års köpare


Betydelse vid val av Rut-leverantörRutbranschen_installning-300x261

(3 viktigaste punkterna för köparna)

När deltagarna i vår enkät riktad mot privata hushåll med erfarenhet av att köpa Rut-tjänster, var tvungna att välja enbart de tre viktigaste punkterna vid val av Rut-leverantör stod kvalitet som klar etta, säkerhet (försäkring, nyckelhantering m.m.) blev tydlig tvåa och därefter kom lågt pris och service.

Detta betyder inte att de andra områdena inte är viktiga, t.ex kan miljöfokus vara en nisch att satsa på, men har ni inte ordning på kvalitet, säkerhet och service då är ni i fel bransch.

Lågt pris vill ju alla ha, men här kan vi se flera exempel i branschen på att ett högt pris också fungerar med en hög kvalitet och servicegrad och en väldefinierad kundgrupp.

Källa: Enkät genomförd av About Time feb-12 mot privatpersoner som köpt Rut-tjänster

Försäljning


Medelpris tjänsterRutbranschen_installning-300x261

(kr/timme)

Medelpris bland de som svarat på enkäten är 342 kr/timme för Rut-tjänster. För de som säljer mot företag är snittpriset något högre men här är spannet mycket stort beroende på tjänst: mellan 230 och 600 kr. Hemtjänst ligger i snitt på nästan samma nivå som Rut, men även här med stort spann. Rot-tjänster har något högre pris, här får man tänka på att detta är Rut-företag som ingår i enkäten medan renodlade Rot-företag sannolikt har ännu högre pris.


Återkommande tjänster + timbankRutbranschen_installning-300x261

(kr/timme)

I snitt är drygt 80% av företagens försäljning återkommande tjänster. Av det totala antalet företag är det nästan 20% som arbetar med någon form av timbank – en trend som vi ser ökar.

Källa: Enkät genomförd av About Time feb-12


PrisdifferentieringRutbranschen_installning-300x261

Drygt 60% av företagen tar högre pris på t.ex kvällar och helger. Övriga varianter av prisdifferentiering kan vara ressträcka, mängd, kampanjer, återkommande tjänster, ”kompispris”, akutpris m.m.

Källa: Enkät genomförd av About Time feb-12

Marknadsföring


”Hur hittade du din senaste Rut-leverantör?”Rutbranschen_installning-300x261

Vi ställde frågan ovan till privathushållen, vilket ger en viss bild av vilken marknadsföring som fungerar bäst. Google och andra internetkanaler tillsammans med rekommendationer är helt dominerande. Det visar på kraften av att ha nöjda kunder och vilket genomslag internet har.

Källa: Enkät genomförd av About Time feb-12 mot privatpersoner som köpt Rut-tjänster


”Vad är viktigast på hemsidan?”Rutbranschen_installning-300x261

Det är tydligt att företagets hemsida är viktig för kunderna när de ska välja Rut-leverantör. 68% av hushållen tycker att hemsidan spelar stor eller mycket stor roll.

Bilden ger en indikation om vilka ord som väger tyngst när det gäller vad som är viktigt för att hemsida ska inge förtroende för kunderna: den ska vara informativ, tydlig, lätthanterad och ge ett seriöst intryck.

Källa: Enkät genomförd av About Time feb-12 mot privatpersoner som köpt Rut-tjänster

Personal


UppdelningRutbranschen_installning-300x261

Resultatet av vår enkät mot Rut-företagare visar följande uppdelning i kategorierna Deltid – heltid, Andel kvinnor – män, Andel ”Rut-personal” (= utförare av tjänst) – kontorspersonal.

På frågan om bokföring sker i det egna företaget eller hos extern firma svarar 56% det första alternativet.

Källa: Enkät genomförd av About Time feb-12


MedellönRutbranschen_installning-300x261

Blå stapel visar ”Rut-personal” (=utförare av tjänst) och röd stapel visar admin/kontorspersonal.

Lönerna har i snitt ökat med ca 15% sedan 2007.

Källa: Enkät genomförd av About Time feb-12


UtbildningRutbranschen_installning-300x261

Nästan alla företag i vår undersökning uppger att de ger introduktionsutbildning till sin personal. (Dock kan innehållet vara väldigt varierande vilket delvis beror på att standard/certifiering för branschen saknas.)

Vad gäller vidareutbildning säger 54% av företagen att de har detta i organiserad form.

Källa: Enkät genomförd av About Time feb-12


Trender i Rut-branschen

 • Nya tjänster och kombinationer
 • Ökad tillgänglighet
 • Snabbare svarstid
 • Lättare bokning
 • Specialister (superstädaren, materialexperten)
 • Mer kundanpassade paket (pensionärer, singlar m.m)
 • Grupp-priser beroende på närhet/kvarterspriser

2 svar på ”2012

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen