2016

Rutbarometern 2016

Sammanställning och analys av About Time AB.


Informationen nedan baseras på grunddata från Skatteverket, januari, 2017.

Rut-försäljning* jan-dec 2016 jämfört med 2015 (Mkr)

Rut försäljning jan till dec 2016
Rut försäljning jan till dec 2016

Grafen visar försäljning* av rut-tjänster per månad januari till december 2016 jämfört med 2015.

Sedan augusti, 2016 är det rekordförsäljning av rut-tjänster. Perioden augusti – december ligger 23% över samma period jämfört med ifjol, och rekordförsäljningen i november 2016 var 45% högre jämfört med samma period förra året. En bidragande orsak till detta är de nya tjänsterna, flytt och it, som började gälla från och med 1a augusti, 2016.

Skatteverket har bekräftat att ökningen under perioden 1/8-31/12 till drygt 1/3 kan förklaras av flytt-tjänster och mindre än 3% av IT-tjänster. Detta innebär att merparten av ökningen är de traditionella rut-tjänsterna. Troligen har hemstädning och andra tjänster gynnats av den positiva mediarapporteringen om rut som har varit på sistone.

*) I beräkningen av försäljningen har vi tagit Rutavdraget gånger två samt lagt på 10% som schablon för övrigt såsom reseavgifter och material.


Rut-köpare jan-dec 2016 jämfört med 2015  (antal)

Rut köpare jan till dec 2016
Rut köpare jan till dec 2016

Antalet köpare av Rut-tjänster är i snitt 14% fler augusti-november 2016 jämfört med samma period 2015. I november ökade antalet med 26%.


Rut-utförare (företag) jan-dec 2016 jämfört med 2015 (antal)

Rut säljare jan till dec 2016
Rut säljare jan till dec 2016

Antalet företag som utförde rut-tjänster är från och med augusti fler än under samma period förra året. Vi har information från Skatteverket som visar att det är färre hemservice-företag än 2015 men att det tillförts 1046 flyttföretag och 748 It-företag under perioden augusti till december, 2016. Det är alltså ett tydligt tecken på att det är företag från de nya rut-branscherna flytt och it som gjort intåg och nu konkurrerar om samma rutavdrag.

Vi har tagit fram ett förslag hur detta skulle kunna hanteras och låta rutavdraget bli mycket mer generellt men styras genom ett maxbelopp per timme, läs mer >.Rut första halvåret 2016

Informationen nedan baseras på grunddata från Skatteverket, augusti, 2016.

Rut-försäljning* jan-juni 2016 jämfört med 2015 (tkr)

Rut försäljning jan-juni 2016 jämfört med 2015
Rut försäljning jan-juni 2016 jämfört med 2015

Grafen visar försäljning* av rut-tjänster per månad första halvåret 2016 jämfört med 2015. Året startade med januari som hade en lägre försäljning jämfört med 2015 troligen beroende på osäkerhet om de nya reglerna som startade att gälla från årsskiftet. Februari, mars och april var i nivå med förra årets försäljning medan maj och juni var 5% respektive 7% mer än förra året.

*) I beräkningen av försäljningen har vi tagit Rutavdraget gånger två samt lagt på 10% som schablon för övrigt såsom reseavgifter och material.


Rut-köpare jan-juni 2016 jämfört med 2015  (antal)

Rut köpare jan-jun 2016 jmft m 2015
Rut köpare jan-jun 2016 jmft m 2015

Antalet köpare av Rut-tjänster har sedan februari, 2016 varit fler än för samma månad 2015. I juni, 2016 var det drygt 6% fler köpare än i samma månad 2015 och snittköpet var den månaden 3 094 kr. Under sommaren brukar försäljningen gå ned för att återigen öka till hösten.


Rut-utförare (företag) jan-juni 2016 jämfört med 2015 (antal)

Rut utförare jan-juni 2016 jmft m 2015
Rut utförare jan-juni 2016 jmft m 2015

Antalet företag som utförde rut-tjänster var under februari och mars, 2016 många färre än under samma månader 2015. April till juni har det dock varit ungefär lika många som året innan. Vad detta beror på har vi svårt att svara på, möjligen skapade osäkerheten runt rut i början på året att köparna gick till de större etablerade företagen. Vi har under flera år förutspått att det kommer bli färre och större företag inom rut-branschen eftersom branschen är ny och ännu under utveckling. Vi kan se i statistiken för 2015 nedan att det är färre rut-företag 2015 än 2014 så den trenden har börjat.

Det som kan tala emot att den nedåtgående trenden inte fortsätter är att det från augusti, 2016 har tillkommit fler rut-tjänster i form av flytt- och it-tjänster. Dessa tjänster kräver en annan kompetens och tillhandahålls av andra typer av företag. Detta leder till att vi kommer se nya företag för de nya tjänsterna som kommer att öka det totala antalet rut-företag. Tyvärr innebär det att tjänsterna kommer att konkurrera med varandra, framförallt då rutavdraget sänkts till 25 tkr. Vi har tagit fram ett förslag hur detta skulle hanteras genom att införa ett maxbelopp per timme, läs mer >.


Rut-försäljning med > 25tkr rutavdrag jan-juni 2016 jämfört med 2015 (kr)

Rut-försäljning med > 25tkr rutavdrag jan-juni 2016 jmf m 2015
Rut-försäljning med > 25tkr rutavdrag jan-juni 2016 jmf m 2015

Vi har bett Skatteverket om statistik hur den sänkta gränsen på rutavdraget redan nu slår mot försäljningen av rut-tjänster och därmed jobben inom branschen. Vid årsskiftet infördes en maxgräns på 25 tkr för rutavdrag för personer som inte fyllt 65 år. Rut-försäljningen med mer än 25 tkr i rutavdrag har sjunkit under första halvåret 2016 med 60% jämfört med samma period 2015. Det är ett värde på cirka 70 Mkr som kunde bidragit till jobb.  Den lägre maxgränsen för rutavdraget kommer få ännu  större negativ effekt under andra halvåret 2016 när fler köpare kommer nå sitt tak.

Från 1 augusti, 2016 tillfördes nya rut-tjänster utan att maxgränsen återgick till tidigare 50 tkr. Det är olyckligt om maxgränsen motverkar syftet med att tillföra nya tjänster.


Extra analys – ROTs utveckling jan-juni, 2016 jämfört med 2015

Eftersom Rot-branschen även påverkar Rut-branschen har vi valt att även analysera Rots utveckling under första halvåret 2016.

ROT-försäljning* jan-juni 2016 jämfört med 2015 (tkr)

Rot försäljning jan-juni 2016 jämfört med 2015
Rot försäljning jan-juni 2016 jämfört med 2015

Januari, 2016 var en rekordmånad för rot-försäljningen eftersom det var möjligt att utnyttja det högre rotavdraget på 50% fram till sista januari, 2016. (Se regler för rot och rutavdrag runt årsskiftet) Förutom mars var sedan februari till maj i nivå med förra årets försäljning. Mars månad var dock 20% under samma månad i fjol, (påsken kan ha haft viss inverkan på denna månad). Juni månad ligger 13% under förra året så tendensen just nu är negativ jämfört med förra året. De nya tjänsterna inom rut kommer troligen också ha en viss negativ påverkan på den fortsatta rot-försäljningen då det är samma pott av pengar.

*) I beräkningen av försäljningen har vi analyserat Skatteverkets siffror för rotavdraget och för 75% av siffrorna för januari, 2016 delat siffrorna med 0,5 eftersom vi antagit att den största andelen var betald 2015 och därmed får 50% rotavdrag. Vi har sedan delat återstående 25% med 0,3 då den delen är berättigad 30% rotavdrag. För påföljande månader har vi delat rotavdraget med 0,3 och för månaderna 2015 har vi delat rotavdraget med 0,5. Vi har bara tagit hänsyn till tjänsteförsäljningen och inte tagit med material och liknande. För jämförelsen mellan åren spelar detta ingen roll.  (Vi har i media sett publicerat material som jämfört rotavdraget 2016 med 2015 och gjort slutsatsen att det gått ned kraftigt. Det är korrekt att det ansökta rotavdraget har minskat under 2016 men det intressanta är ju hur mycket rot-tjänster som sålts.)


ROT-köpare jan-juni 2016 jämfört med 2015 (antal)

Rot köpare jan-juni 2016 jmft m 2015
Rot köpare jan-juni 2016 jmft m 2015

Antalet köpare av rot-tjänster har kraftigt minskat sedan de nya rot-reglerna infördes vid årsskiftet (januari, 2016 kunde fortfarande 2015 års regler utnyttjas). I februari och mars var minskningen mer än 30% jämfört med samma månad förra året. I april var minskningen 7%, i maj 9% och i juni hade minskningen ökat till 18%.

Den höga rot-försäljningen hålls alltså upp av mycket färre köpare och det är en naturlig följd av sämre villkor för rotavdraget i kombination med att det nu krävs 167 tkr istället för 100 tkr för att slå i taket. Det nya systemet som infördes av Regeringen vid årsskiftet gynnar tydligt de som kan köpa mer rot-tjänster, medan rut-tjänsterna har fått ett halverat tak just för att missgynna “rika”. Regeringens logik tycker vi är svår att följa och direkt kontraproduktiv när det övergripande målet är att öka jobben.


ROT-utförare (företag) jan-juni 2016 jämfört med 2015 (antal)

Rot utforare jan-juni 2015 och 2016

Antalet företag som utför rot-tjänster har kraftigt minskat och är i snitt cirka 13% lägre 2016 jämfört med samma månad 2015. Trenden är dessutom att minskningen tar ytterligare fart inför sommaren.

Att antalet företag är färre är en direkt följd av att antalet köpare är färre.Rut 2015 helår

Informationen nedan är baserad på grunddata från Skatteverket 14 januari, 2016.

Rutbranschens utveckling

(Mkr, 2008-2015)

Rutbranschens utveckling 2008-2015 baserat på grunddata från Skatteverket 14/1, 2016*
Rutbranschens utveckling 2008-2015

Grafen visar Rut-branschens omsättning* från år 2008 t.o.m. år 2015 och procentsiffrorna visar tillväxtökningen jämfört med året innan.

Branschen omsatte år 2015 cirka 7,5 miljarder kronor i direktförsäljning vilket är en 10% ökning jämfört med året innan. Om vi jämför med det första helåret med rutavdrag, år 2008, är det en ökning med fantastiska 750% !

Branschen ger direkt sysselsättning till minst 13 000 heltidstjänster **. Utöver dessa tillkommer indirekta arbeten såsom materialleverantörer, IT, marknadsföring etc. Vi själva är ett exempel på ett sådant företag.

*) I beräkningen av omsättningen har vi tagit Rutavdraget gånger två samt lagt på 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

**) Heltidstjänster är uträknat med följande antagande: snittpris:340 kr, årstimmar per person: 1808, administrativ personal:15%. 


Antal köpare

(antal, 2008-2015)

Rut köpare 2008-2015
Rut köpare 2008-2015

Antal köpare av rut-tjänster, där hemstädning fortsätter vara den största tjänsten, har ökat med cirka 50 000 personer jämfört med år 2014 och är nu uppe i cirka 670 000 personer. Snittköpet var det högsta någonsin på drygt 11 100 kr per år (varav drygt 5 000 kr var rutavdrag).


Antal företag

(antal, 2009-2015)

Rut företag 2009-2015
Rut företag 2009-2015

Antal företag (utförare) som sålde Rut-tjänster under 2015 sjönk något till drygt 17 000 företag bland annat beroende på många uppköp och samarbeten. Snittförsäljningen av Rut-tjänster per företag ökade därmed till drygt 430 000 kr per år.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen