2014

 Rutbarometern 2014

Nedan information baseras på statistik från Skatteverket, UC, allabolag.se, enkät utförd våren-14, samt analys av About Time AB. Materialet presenterades på Rut affärsseminarium 26 maj, 2014

Enkäten besvarades av 78 företag varav 69% startade företaget år 2007 eller senare och 82% var aktiebolag.


Rutbranschens utveckling

(Mkr, 2008-2013)

Rutbranschens utveckling år 2008 - 2013
Rutbranschens utveckling år 2008 – 2013

Även under år 2013 har Rut-branschen fortsatt att öka kraftigt, med drygt 500 Mkr och har därmed passerat 5,5 miljarder i omsättning*. Detta innebär att branschen tillför ca 11 000 heltidstjänster**. Tillväxttakten har avtagit något och var under 2013 16%. Intressant nog har branschen tagit ny fart under år 2014 och jan-april visar en ökning på 25% jämfört med samma siffror förra året.

Antal företag som ansökte om rutavdrag år 2013 är nu uppe i 17 410 stycken, en ökning med 8%. Branschen växer alltså framförallt i befintliga företag och vi börjar se tendenserna på en konsolidering på marknaden. Vi har träffat många företag som inte har fått ihop det ekonomiskt och lagt ned verksamheten eller passat på att hitta en köpare. För andra finns det många bra tillfällen att utöka sina marknadsandelar genom köp av företag eller kundbas. Vi har också sett flera exempel på omstart av verksamhet genom bland annat konkurser, ofta är det gamla synder som kommit ikapp när fokus har varit på tillväxt snarare än lönsamhet.

*) I beräkningen av omsättningen har vi tagit Rutavdraget gånger två samt lagt på 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

**) Heltidstjänster är uträknat med följande antagande: snittpris:340 kr, årstimmar per person: 1808, administrativ personal:15%. Till dessa 11 000 heltidstjänsterna bör även läggas övriga företag och personal som gynnas av branschen såsom materialleverantörer, IT, marknadsföring etc. Vi själva är ett exempel på ett sådant företag.


Antal köpare

(antal, 2008-2013)

Rut köpare år 2008 - 2013
Rut köpare år 2008 – 2013

Antal personer som har ansökt om rutavdrag är nu över en halv miljon personer, närmare bestämt 549 643 stycken. Detta ger ett snitt på köp av tjänster (och i snitt 10% material) för drygt 10 tkr per år. Den vanligast köpta tjänsten är hemstädning och utifrån vad vi kan se i våra system är troligen den allra populäraste tjänsten ett abonnemang på städning varannan vecka.


Ruttjänster_rutavdrag_300x211
Vanligaste ruttjänsterna

Ruttjänster

(% av företagen som erbjuder tjänsten)

Det är drygt 90% i enkäten som erbjuder hemstädning och/eller flyttstädning. Nästan lika stor andel, knappt 80%,  erbjuder även fönsterputsning. Färre än 20% av företagen erbjuder barnpassning eller matlagning. Barnpassning och läxhjälp erbjuds främst av företag som är specialiserade för just dessa tjänster och ofta är de anställda ungdomar och studenter. Bland övriga tjänster finns trädgårdstjänster som naturligt nog är beroende av säsong.

av säsong.


Pris – rut-tjänster

Snittpris för rut-tjänster
Snittpris för rut-tjänster

Snittpriset för Rut-tjänster har ökat något sedan år 2012 och är nu uppe i 352 kr per timme inklusive moms. Av de företag som deltog i enkäten är merparten aktiebolag och troligen är snittpriset totalt något lägre om många av de minsta företagen hade deltagit.


Rutbranschen vs rutavdrag

Rutbranschen och dess företag
Rutbranschen och dess företag

Att söka Rutavdrag är inte samma sak som att fokusera på Rut-tjänster. Vi har tittat närmare på företagen bakom ansökningarna och bland annat använt oss av Skatteverkets uppdelning som de gjorde år 2010 och som vi har översatt till 2013 års siffror: Rutnischade, Lite Rut, Rot m lite Rut, Egenföretagare och så har vi brutit ut Hemfrid och Homemaid ur dessa siffror och gett dem en egen tårtbit.

Tårtbitarna visar alltså andel av den totala omsättningen i branschen, cirka 5,5 miljarder kronor. Den vita siffran indikerar antalet företag i varje grupp, tex har alltså Hemfrid & Homemaid, de två största bolagen, 10% av den totala omsättningen.

När vi har tittat närmare på dessa grupper, med underlag från SCB, Skatteverket och UC och försökt hitta de företag som faktiskt har fokus på Rut-tjänster så kan vi se att en stor del är företag som egentligen tillhör en annan bransch, främst Lokalvård, Rotföretag och Hemtjänst men även många andra tjänstebranscher.

Även i gruppen ”Rut-nischade”, som Skatteverket kallar dem som har minst 10% Rut i sin verksamhet, har många fokus någon annanstans. När vi isolerar de företag som har merparten av sin verksamhet inom Rut återstår det ca 7000 företag som har 2/3 av omsättningen.


Rutbranschen vs rutavdrag

Rutbranschen och marknadsandelar
Rutbranschen och marknadsandelar

I vår analys av branschen och dess företag (baserat på 2012 års siffror) kan vi se att Hemfrid är överlägset störst, sedan är det ett glapp innan Homemaid. Dessa två företag delar på 10% av marknaden. Sedan är det ytterligare ett glapp innan det kommer ett 20-tal företag med en omsättning på 20-50 miljoner kronor vilka tillsammans står för 10% av marknaden. Det är intressant att konstatera att dessa företag har nischat sig mycket hårdare än Hemfrid och Homemaid, tex har Hjälp Hemma fokuserat på enbart återkommande hemstädning, My Academy på läxhjälp, Eriks fönterputs på fönsterputsning och Veteranpoolen har förvisso alla möjliga tjänster men har istället nischen att alla anställda är pensionärer.

Sedan kommer det cirka 150 företag som har ytterligare 20% av marknaden innan den stora massan av företag, med ofta bara några 100-tusen i omsättning, står för ca 30% av marknaden. De övriga cirka 30% är hos ytterligare 10000 företag som har sin huvudverksamhet i en annan bransch.


Rut vs lokalvård

Rut vs lokalvård
Rut vs lokalvård

I en jämförelse med systerbranschen – lokalvård kan vi konstatera att Hemfrid är ett mycket litet företag jämfört med de stora drakarna ISS och Sodexo. Branschen lokalvård har kommit mycket längre vad gäller konsolidering och det största företaget har ensamt 20% av marknaden.

Rut SNI kod vs Lokalvård SNI kod anställda 2013
Företag med X antal anställda i SNI koderna 96090 och 81210

Tårtfigurerna visar antal företag med olika antal anställda i SNI koderna 96090 (till största delen Rut) och 81210 (lokalvård) och då blir det ännu tydligare att Rut-företagen till största andelen är mycket små företag. Vi tror dock att detta kommer förändras över tiden och att tårtan kommer vara mer lik lokalvård om 5-10 år.


Vinstmarginal

Rut är en bransch med låga marginaler. I vår studie tittade vi på vinstmarginalen (resultat före avskrivningar / omsättningen år 2012) hos de 100 största företagen och kunde utläsa följande:

Snitt: 7%
Hemfrid: 5%
Bäst i klassen: 15%

Företag med förlust

Många i Rut-branschen kämpar för att företaget ska gå med vinst. Bland de 100 största företagen var det 15 stycken företag som gick med förlust. I spannet med en omsättning på 0,5 Mkr och 1,5 Mkr var det 25% som gick med förlust.


Personal

Andel kvinnor utlandsfödda Vd snittålder Rut enkät 2014
Statistik personal enkät 2014

I enkäten framgår det att branschen är mycket kvinnodominerad – 81% av personalen är kvinnor och 63% av företagen drivs av en kvinnlig VD.

Snittåldern på personalen är 36 år och 42% är utlandsfödda.


Hinder för expansion

Hinder för expansion - enkät 2014
Hinder för expansion – enkät 2014

Företagen fick ange de största hindren för expansion och det var utan tvekan osäkerheten runt rutavdraget. Det är val i september och det gör att många företag avvaktar viktiga investeringar i personal, lokaler och administrativa verktyg.

 

 


Viktiga politiska områden

Rut - viktiga politiska områden
Rut – viktiga politiska områden

Företagen fick ange vilka politiska områden som är viktigast för en positiv utveckling av rutbranschen. Att behålla och utveckla rutavdraget är i särklass och sedan kommer sänkt arbetsgivaravgift och minskat ansvar för sjuklön. Både rutavdraget och arbetsgivaravgiften (för unga) är tyvärr i fara beroende på valutgången.

 


Så bör Rutavdraget utvecklas

Om företagen i enkäten själv får välja är det följande som bör göras:

1. Skilj Rut från Rot – egen pott för Rut
Så inte Rot konkurrerar ut Rut. När Rot-pengarna är slut påverkar det idag även Rutavdraget.

2. Fler tjänster
Tex flytt, biltvätt, reparation, IT

3. Senior-Rut – högre avdrag för pensionärer
Och helst frikopplat från skatt så flera kan använda

4. Hårdare kontroller & krav
För att ytterligare gynna vita företag


Trendanalys 2014

Under år 2014 tror vi på en fortsatt ökning av branschen och fler företagsköp och ihopslagningar. Vi tror att tillförseln av nytillkomna företag  och även investeringsviljan i befintliga företag kommer att mattas något på grund av valet i september.

Det underliggande behovet av avlastning kommer att fortsätta öka men den politiska osäkerheten där det kan bli regeringspartier som sagt sig vilja begränsa rutavdraget framför partier som vill utöka det riskerar att dämpa tillväxttakten. Skulle det bli en regering som vill begränsa tror vi dock de går mycket försiktigt fram då rutavdraget nu utnyttjas av över 500 000 personer. Då rutavdraget ofta bara hanteras av en person i hushållet är det många fler personer än så som påverkas i vardagen, så det blir många väljare.

En annan tydlig trend som vi ser är att tillgängligheten av tjänster kommer att utöka, både genom att företagen utökar geografiskt, men också sitt utbud av tjänster. Under året kommer det också bli vanligare för köparna att beställa över nätet, både som ny kund eller som befintlig kund som vill förändra eller få information om sin beställning.


Vision 2017

I seminariet år 2012 målade vi upp vår vision för år 2017. Vi följde upp denna och kan konstatera att mycket är på väg att uppfyllas. Svart text i bilderna visar visionen från år 2012 och den gröna texten visar var vi står idag.

About Time Vision 2017 _ del 1
About Time Vision 2017 _ del 1
About Time Vision 2017 _ del 2
About Time Vision 2017 _ del 2
About Time Vision 2017 _ del 3
About Time Vision 2017 _ del 3

 

 

Ett svar på ”2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen