Rut/rot förslag: maxbelopp per timme

Maxbelopp per timme för rut- och rotavdrag ger fler arbetstillfällen och tydligare ramverk

Författare: Göran Gustafsson, About Time AB, 2016-03-21

Idag är det så kallade hus-avdraget (rut- och rotavdrag) uppbyggt runt en definition av specificerade tjänster som ger en skattereduktion eller ej. Vid årsskiftet undantog regeringen vissa tjänster och nu finns det istället en promemoria att utöka rut-tjänsterna med flytthjälp, fler trädgårdstjänster och it-tjänster. De nya tjänsterna skapar nya utmaningar gällande att definiera vad som ska ingå eller ej.

Problemet med de föreslagna kompletteringarna av rut-avdraget blir tydligt om vi detaljstuderar förslaget med ”it-tjänster”.

Enligt Digitaliseringskommissionen kräver merparten av tjänsterna kvalificerad personal. Detta går alltså emot huvudsyftet med rutavdraget att skapa många arbetstillfällen och helst för okvalificerad personal. Dessutom är det troligt att dessa tjänster har ett högre pris och då ger samma mängd rut-avdrag färre antal arbetstillfällen. Om priset är t.ex. 600 kr per timme för it-hjälp och priset är 300 kr per timme för hemstädning ger 300 kr rutavdrag en timme i it-hjälp men två timmar hemstädning.

Ett annat problem, som Skatteverket belyser i sitt remissvar, är problemet med olika procentsatser för olika tjänster: elinstallation ger 30% rotavdrag medan it-installationstjänster ger 50% rutavdrag. Vid årsskiftet infördes nämligen en lägre procentsats för rotavdraget (30%) och samtidigt infördes en lägre gräns för maxbeloppet för rutavdraget till 25 tkr per person och år.

Detta gör rut-och rotavdraget svårbegripligt för användarna och problematiskt att administrera. Det är  också svårt att utläsa ett sammanhängande mervärde och ramverk vilket inte är bra för en vidare expansion eller företagens investeringsvilja och kreativitet.

Vi föreslår att rut- och rotavdraget ska reformeras och få ett tydligt ramverk som stödjer de grundläggande behoven och samhällsnyttan istället för att detaljstyras.

Vårt förslag utgår från en analys av de tidigare besluten om rut-och rotavdrag, den nuvarande promemorian om ”kompletteringar av rutavdraget”, Skatteverkets rapport: ”om rut och rot och vitt och svart” och de förslag som nyligen presenterats av olika partier och organisationer.

Sammantaget kan vi utläsa följande grundläggande behov:

 • Flera vita jobb, särskilt instegsjobb för lågutbildade.
  Med den nuvarande flyktingkrisen har behovet av fler jobb aktualiserats ytterligare och i den senaste promemorian ”kompletteringar av rutavdraget” anges skapande av sysselsättning som huvudskäl för utökningen. Det är också ett tydligt mål att omvandla befintliga jobb som idag utförs på en svart marknad till att istället utföras vitt och därmed ge skatteintäkter och goda anställningsvillkor för de anställda.
 • Avlastning i hemmet.
  I Sverige är det normalt och nödvändigt att alla arbetar utanför hemmet och det är dessutom regeringens ambition att samtliga vuxna i hemmet ska arbeta och helst heltid. Det finns därför stort behov av avlastning i hemmen, tex vardagssysslor som städning och hantverksjobb.
 • Utvilad personal hos arbetsgivarna.
  Framförallt rut-tjänster ger möjlighet till mer tid på jobbet och bättre förutsättningar för att göra karriär.

Behovet av rut-avdraget visar sig i problematiken med de stora s.k. skattekilarna i Sverige som kan uttryckas på följande sätt: ”Man vill inte betala ett mycket högre timpris än vad man själv får ut efter skatt för tjänster som man skulle kunna göra själv.”

Att det fanns ett uppdämt behov av rutavdraget är tydligt om tillväxten av den vita rut-branschen studeras efter att rutavdraget infördes år 2007. Den totala ökningen från år 2008 till år 2015 är mer än 700%. Hushållen har alltså köpt tjänsterna vitt istället för att utföra dem själv, helt låta bli eller köpa svart.

Rutbranschens utveckling 2008-2015
Rutbranschens utveckling 2008-2015

Källa: Rutbarometern (abouttime.se/rutbarometern/rutbarometern-2016)

Rot-avdraget infördes för att omvandla svarta jobb till vita och ytterligare öka efterfrågan och därmed arbetstillfällen.

Rot- och rutavdraget bör med ovan resonemang utformas så att det:

 1. Skapar så många arbetstillfällen som möjligt, framförallt för ”okvalificerad personal”
 2. Prioriterar tjänster som avlastar i hemmen och annars inte hade köpts på en vit marknad
 3. Stimulerar företagens kreativitet att erbjuda lösningar till hushållens behov

Ett nytt rut-och rotavdrag bör ha:

 1. Samma villkor för alla ingående tjänster, förslagsvis 50% reduktion, och ett gemensamt tak som uppmuntrar och inte hindrar en expansion av dessa tjänster. Nivån är upp till politikerna att bestämma.
 2. En definition som tydligt ger en övergripande avgränsning. Denna finns till viss del redan i lagen om skattereduktion för hushållsarbete (2007:346): ”utförs i eller nära anslutning till bostaden”.  Denna definition för tjänsterna bör räcka som generell avgränsning.
 3. Ett maxbelopp per timme  för att med automatik favorisera tjänster med lägre pris och därmed fler arbetstillfällen.  Detta gör också att det inte behövs en lägre procentsats för rot-tjänster utan detta löses automatiskt för de dyrare tjänsterna generellt.
About Time rut och rot ex med maxbelopp per timme_2016
Bilden illustrerar effekten av ett maxbelopp per timme.

Det är upp till politikerna att bestämma nivån på detta belopp men det bör innefatta merparten av dagens rut-tjänster. Enligt vår analys av rut-tjänster kommer den absoluta merparten (enligt rutbarometerns prisenkät 2014) fortsatt få 50% avdrag med ett maxbelopp på 200 kr per timme (dvs ett pris på 400 kr) samtidigt som mer kvalificerade tjänster får en lägre procent.

I grafen nedan är antal arbetstillfällen illustrerat med 1,0 vid brytpunkten för rot/rutavdraget, dvs vid 400 kr per timme. Ett timpris på 800 kr per timme ger alltså samma storlek på rot/rutavdraget, 200kr, men bara hälften så många arbetstillfällen. Köparna kommer naturligt eftersträva ett lågt pris och maximal effekt av rot/rutavdraget och därmed bidra till fler arbetstillfällen.

Rot- och rutavdrag med maxtak per timme
Rot- och rutavdrag med maxtak per timme

I denna graf är maxbelopp för rot/rutavdraget (50% av priset) satt till 200 kr/timme.

Skatteverket har sedan 1 april, 2015  information om pris och utförda timmar och kan alltså med redan rapporterad data kontrollera timpriset och därmed fastställa nivån på rutavdraget. (Kontroll av timbank kan kräva extra process.)

Det bör alltså inte vara komplicerat att införa denna modell och den gynnar tjänster som annars riskerar att köpas svart, utföras av hushållet själv eller inte alls. Dessutom gynnar den enklare jobb som är bra insteg för ungdomar och nyanlända samtidigt som den uppmuntrar företagens kreativitet.

Göran Gustafsson
VD, About Time AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen