Kontorsstädning via Aj Produkter – villkor

Aj Produkter avser Aj Produkter AB, med organisationsnummer 556190-7329.

Leverantör avser dig som företag som ingår detta avtal.

Slutkund avser en organisation som anlitar Leverantör via Aj Produkters bokningsfunktion.

Förfrågan innebär en förfrågan från en Slutkund att få en tjänst utförd som är initierad av Aj Produkters bokningsfunktion.

 1. Bokningsfunktion
  Aj Produkter erbjuder en bokningsfunktion för kontorsstädning och andra tjänster till besökare till sin webbsida. Funktionen innebär en möjlighet för besökarna att boka kontorsstädning med utvalda städföretag. Kunden anger information om sitt kontor och vilka tjänster de är intresserade av och får förslag på städföretag som är aktiva i deras område. Kunden väljer själv vilka företag de vill kontakta och då kan Leverantör få en Förfrågan.

 2. Aj Produkters’s rätt, åtagande och ansvar
  Aj Produkter ansvarar enbart för Bokningsfunktionen och inte för utförande av någon tjänst eller support till Slutkunder.
 1. Leverantör’s rätt, åtagande och ansvar
  Leverantör ges en begränsad och icke exklusiv rätt att få Förfrågan från Slutkunder via Bokningsfunktionen.

  Leverantör ska så snart mottagandet av en Förfrågan kontakta Slutkunden inom 8 arbetstimmar så att Slutkunden vet att Leverantör mottagit Förfrågan. En offert ska delges kunden inom normala fall ske inom max tre arbetsdagar.

  Det åligger Leverantören att informera sig om, och följa eventuell uppförandekod, eller liknande, som Aj Produkter kräver att Leverantören följer. Som grundkrav gäller att Leverantören uppfyller följande:
 • Momsregistrering
 • F-skattsedel
 • Ansvarsförsäkring
 • Anställda bär företagets ID-brickor
 • Anställda kontrolleras mot brottsregistret när det är relevant
 • Rutin för hantering av nycklar när det är relevant
 • Sekretessavtal med sina anställda när det är relevant
 • Anställningsvillkor som värnar om de anställda, t.ex. kollektivavtal
 1. Immateriella rättigheter
  Aj Produkter äger samtliga rättigheter om sitt varumärke och detta kan bara användas av Leverantör efter godkännande av Aj Produkter.

  Aj Produkter samarbetar med About Time Tools AB som äger samtliga rättigheter till Bokningsfunktionens programkod inkluderat immateriella rättigheter såväl som tekniska lösningar.

 2. Personuppgiftsansvar
  Parterna åtar sig att följa tillämplig dataskyddslag och teckna nödvändiga avtal som tydliggör respektive parts ansvar.

  Aj Produkter samarbetar med About Time Tools AB och sparar information om Leverantör för att kunna utföra Bokningsfunktionen.

 3. Ansvarsbegränsning
  Aj Produkter ska inte under några omständigheter hållas ansvarig för några skador, inklusive, utan begränsning, indirekta, särskilda och oavsiktliga skador samt följdskador och straffpåföljder, som uppstår på grund av, med utgångspunkt i, eller som ett resultat av det här avtalet eller Leverantör’s eller dess besökares användning av Bokningsfunktionen.

 4. Force Majeure
  Om detta avtals verkställande helt eller delvis är hindrat, eller till en betydande grad försvårats på grund av omständigheter utanför parterna till detta avtals kontroll, är parternas skyldigheter suspenderade till den grad omständigheterna tillåter, och så länge som omständigheterna råder. Sådana omständigheter inkluderar men är inte begränsat till, strejker, lockout, problem med telekommunikationen och andra omständigheter som kan klassificeras som Force Majeure. Om någon av parterna påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan skall den påkallande parten utan dröjsmål underrätta andra parten därom.

 5. Sekretess
  Parterna förbinder sig att så länge avtalet är giltigt och tre (3) år därefter inte avslöja konfidentiell information för tredje part. Med konfidentiell information menas upplysning, t.ex. affärshemligheter och innehållet i avtalet, som inte är allmänt känd (information som parten kan visa att denne redan kände till innan han mottog den från den andra parten). Aj Produkter har dock rätt att lämna ut konfidentiell information till samarbetspartner om den informationen krävs för att driva Bokningsfunktionen.

 6. Avtalsupphörande, tillämplig lag och tvist
  Om inget annat skriftligen överenskommits är avtalet löpande med en uppsägningstid på en (1) månader från det följande månadsskiftet.

  Tvist mellan Parterna med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling Parterna emellan. Tvister, som inte går att lösa via förhandling mellan Parterna, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.
Rulla till toppen